medyauzmani.com

Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü kurulacak


Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü kurulacak

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ise Resmi Gazete’de yayımlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı çerçevesinde Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü’nün kurulmasına karar verildi.

Devlet yardımlarının uygulanmasına, koordinasyonuna, izlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar daha etkin bir şekilde düzenlenmiştir.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede hibeden krediye, taşınır ve taşınmaz tahsisinden ayni desteklere kadar çeşitli devlet yardımlarının etkin bir şekilde uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi için atılması gereken adımlar belirlendi.

Buna göre, devlet yardımlarının mükerrerliğini önlemek ve çeşitli devlet yardımları uygulamaları arasında tutarlılığı sağlamak için gerekli tedbirler alınacaktır.

Devlet yardımlarının doğrudan veya dolaylı olarak uygulanmasında yetkili ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumları (yürütme işletmeleri) yukarıda belirtilen yardımlara ilişkin tekliflerini esaslara, standartlara, hesaplama yöntemlerine, tablo örneklerine uygun olarak hazırlarlar. ve bir cumhuriyet kararname ve yönetmeliği ile düzenlenen tablolar ve bunları Cumhurbaşkanına iletir. Cumhurbaşkanlığı tarafından talep edilen ek bilgi ve belgeler ivedilikle karşılanacaktır.

Devlet yardımı teklifleri, söz konusu kararname çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından değerlendirilerek Cumhurbaşkanlığına sunulacak ve uygun olduğu takdirde teklife ilişkin yardımların uygulanmasına başlanacaktır.

İzleme, değerlendirme ve yapısal etki raporları hazırlanacak

Uygulayıcı kurumlar devlet yardımları uygulamalarına ilişkin yıllık izleme raporları hazırlayacak ve izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar cumhurbaşkanlığına sunacak. Cumhurbaşkanlığı ayrıca yardımlarla ilgili bir değerlendirme raporu hazırlayarak Haziran ayı sonuna kadar cumhurbaşkanına sunacak.

Yapısal Etki Değerlendirme Raporu, aynı sektörde veya yatay alanda birden fazla uygulayıcı kuruluş tarafından uygulanan ve yıllık toplam bütçesi 100 milyon TL’yi aşan üç yıllık devlet yardımlarını kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü’nün stratejik görevleri

Ve Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü’nün kurulmasına kararname ile karar verildi.

Genel Müdürlük, devlet yardımlarının uygulanmasına ilişkin kamu idarelerinin teklifleri ile izleme ve etki değerlendirmesine ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek, devlet yardım tekliflerini değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarına ilişkin gerekli prosedürleri uygulamak ve olumlu görüş bildirmekle görevlidir. Başkanın onayı için.

Vakıf, devlet yardımlarını izleyecek, değerlendirme raporları hazırlayacak, kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, uygulamaların etkinliğini artırmaya yönelik görüş ve önerilerde bulunacak, yardımların izlenmesine olanak sağlayan ortak bir veri tabanı oluşturacak ve yapısal etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını koordine edecek.

Yardım alanında politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacak ve uygulamalara yön verecek araştırmalar yapacak olan Genel Müdürlük, uluslararası gelişmelerin izlenmesine de katkı sağlayacak.

Vakıf, devlet yardımlarını uygulayan kamu kurum, kuruluş ve kamu kurumları ile yararlanıcılar, ilgili taraflar ve STK’lar arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlayacak ve gerektiğinde yerinde incelemeler yapacaktır. Devlet yardımları alanında bir etki değerlendirme sistemi kurulacaktır.

Genel Müdürlük için 1 genel müdür, 2 genel müdür yardımcısı, 4 daire başkanı, 70 strateji ve bütçe uzmanı, 40 strateji ve bütçe uzmanı olmak üzere 117 kadro oluşturulmuştur.

ekler:

– Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı – Sosyal yardımlara devlet desteği

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın